algemene voorwaarden.
 1. De Ondernemer is Dorien Gerde-Ensink, h.o.d.n. Dorien Ensink, ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 74621513. (Dorien Ensink)

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Dorien Ensink te verrichten en verrichte opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Dorien Ensink op grond van een overeenkomst van opdracht. De overeenkomst is de overeenkomst die betrekking heeft op alle uit te voeren diensten waaronder mede is begrepen: dagvoorzitterschap, geven/verzorgen van presentaties, presentatietrainingen en -coaching, masterclasses, leertraject of workshop. De diensten kunnen zowel online als fysiek aangeboden worden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

 4. Dorien Ensink zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

 5. Indien de uitvoering van een opdracht door Dorien Ensink leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Dorien Ensink wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van Dorien Ensink komt. Een kopie van de toepasselijke polisvoorwaarden wordt op verzoek verstrekt.

 6. Dorien Ensink zal bij het inschakelen van derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Kosten in verband met de inschakeling van deze derden zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Dorien Ensink voor tekortkomingen van deze derden wordt uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Dorien Ensink bevoegd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar opdrachtgever te aanvaarden.

 7. Zowel de Ondernemer als de Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst te beëindigen. In het geval dat de Opdrachtgever de overeenkomst beëindigt, is de Opdrachtgever gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

 8. De Opdrachtgever dient de kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Dorien Ensink.

 9. De Opdrachtgever begrijpt en erkent dat alle verkopen definitief zijn bij het geven van een schriftelijk en/of mondeling akkoord op het voorstel en dat de prijs op dat moment volledig betaalbaar is en dat er geen restituties worden verleend, ook niet als je besluit om te stoppen met deelname aan de individuele- of groepscoaching

 10. Dorien Ensink is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 12. Dorien Ensink gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Dorien Ensink de betrokkene hierover informeren.

 13. Dorien Ensink heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zicht te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverlichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Dorien Ensink gegronde reden zicht voordoet het geen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

 14. Dorien Ensink is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

 15. Dorien Ensink is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt voor de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Dorien Ensink is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 16. Dorien Ensink en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen in dien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Dorien Ensink bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Dorien Ensink is verkregen.

 17. De geheimhoudingsverplichting leggen Dorien Ensink en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 18. Alle IE-rechten en auteursrechten van Dorien Ensink waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Dorien Ensink en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 19. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Dorien Ensink of anderszins klachen heeft over de uitvoering van de opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via support@dorienensink.nl met als onderwerp ‘klacht’. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Dorien Ensink de klacht in behandeling kunnen nemen.

 20. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Dorien Ensink is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Dorien Ensink voortvloeien kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beslechting worden voorgelegd.

1 januari 2023

Dordrecht   |   Ontwerp en realisatie: Seven Creative Agency